Leasingi

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługę klientów w zakresie zawierania umów leasingowych. Pomagamy w wyborze najlepszych ofert leasingowych, jak i nadzorujemy pełen proces. Dokładamy wszelkiej staranności aby wybrana oferta była w pełni dopasowana do potrzeb i wymagań naszego klienta.

Oferujemy:

 • Minimum formalności
 • Szybkie kalkulacje
 • Duży wybór ofert
 • Pomoc w kompletowaniu i uzupełnianiu dokumentów
 • Wsparcie merytoryczne
 • Bezpłatne doradztwo
 • Najtańsze oferty
 • Obsługę posprzedażową

Finansujemy:

 • Przedmioty nowe i używane
 • Środki transportu
 • Maszyny i Urządzenia
 • Nieruchomości
 • Transport ciężki
 • Sprzęty medyczne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia mienia od kradzieży i rabunku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe w skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie takie jak: maszyny, urządzenia, środki obrotowe, gotówka i inne wartości pieniężne również w czasie transportu, mienie osób trzecich przyjęte w celu: wykonania usługi, używania, przechowywania lub sprzedaży. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony w stosunku do wszystkich lub wybranych grup mienia o ryzyko wandalizmu.


Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności: budynki, budowle i lokale, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń w tym niskocenne składniki majątku, środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży, wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobiste pracowników.

Zakres obejmuje ubezpieczenie od: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. Rozszerzony zakres ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka: powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana, upadek drzew lub budowli, następstwa szkód wodociągowych.

Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all risks)

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności: budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń w tym niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobiste pracowników. Ubezpieczeniem objęte są wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia. Do najbardziej typowych ryzyk pozostających poza zakresem ochrony gwarantowanym w ramach niniejszego ubezpieczenia należą szkody powstałe w wyniku awarii mechanicznej lub elektrycznej (tzw. ryzyka wewnętrzne).

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Dodatkowo ubezpieczenie rekompensuje zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie – koszty dzierżawy analogicznego urządzenia, koszty przeprogramowania sprzętu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego w szczególności za szkody powstałe w wyniku: działania pracowników (m.in. niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze), działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, działania wody w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi), zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

Przedmiotem ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń są maszyny, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły wszelkie próby i testy, są sprawne oraz spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne (atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne, itp.). Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku albo rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności konserwacyjnych. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu, co powoduje konieczność ich wymiany lub naprawy.

Ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, ryzyk związanych z kontraktem

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały proces realizacji inwestycji kontraktu. Przede wszystkim gwarantuje zabezpieczenie finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe.

Ubezpieczenie daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i ciągłości przeprowadzenia całej inwestycji, w tym:

 • realizowane obiekty budowlane i montażowe – bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania
 • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy
 • maszyny budowlano-montażowe

Ubezpieczenia utraty zysku (business interruption, ALOP, MLOP)

Ubezpieczenie obejmuje straty zysku brutto oraz zwiększone koszty wytwarzania spowodowane przerwami lub zakłóceniami w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, powstałe w następstwie szkody w mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, a w szczególności spowodowanej w wyniku:

 • ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • innych nieprzewidzianych przyczyn, niewyłączonych z zakresu odpowiedzialności

Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami. Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 • rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych
 • środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych)
 • maszyn pracujących pod ziemią
 • maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach)

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W przypadku transportów obcymi środkami transportu (zawodowy przewoźnik) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi.

W ramach ubezpieczenia pokrywane są również:

 • uzasadnione koszty procesu związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego,
 • koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania
Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności (OC deliktowe) lub posiadanym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia lub szkody wyrządzone kontrahentom (OC kontraktowe) Ubezpieczającego w związku z realizacją zawartej pomiędzy mini umowy. Ochrona ubezpieczenia obejmuje zarówno szkodę faktyczną jak również utracone korzyści (szkody następcze), które poszkodowana osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego.

W ramach ochrony przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe (szkody będące następstwem śmierci, szkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (szkody będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy) wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). Ubezpieczającym może być przedsiębiorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca. Za producenta uważa się również importera.

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie kierowane jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (jako ubezpieczonych). Ubezpieczenie D&O chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej, a także spółkę przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Świadczenie z umowy ubezpieczenia D&O obejmują głównie zapłatę kwoty, do której z mocy prawa zobowiązany jest ubezpieczony w związku z działaniem lub zaniechaniem działania (np. wypłata odszkodowania udziałowcom). Ważnym elementem przedmiotowego ubezpieczenia jest także pokrywanie przez ubezpieczyciela dodatkowych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Obowiązkowe i Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

OC obowiązkowe

Istnieje kilkadziesiąt zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Polisę OC muszą posiadać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi. Wykonując określony zawód, jesteśmy zobowiązani do posiadania polisy OC. Do zbioru ubezpieczeń obowiązkowych należy również Odpowiedzialność Cywilna (OC) komunikacyjna, doskonale znane ubezpieczenie wszystkim osobom, które są kierowcami pojazdów mechanicznych.

OC dobrowolne

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Wykonując jakąkolwiek działalność, możemy zawrzeć umowę OC.

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje, należności krajowe, należności eksportowe, faktoring, forfaiting

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na różnego rodzaju gwarancje:

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na różnego rodzaju gwarancje:

 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
 • gwarancja usunięcia wad i usterek - zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac
 • gwarancja zapłaty wadium – składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium
 • gwarancja zwrotu zaliczki - zabezpieczenie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia
 • gwarancja zapłaty długu celnego – kierowana jest do podmiotów gospodarczych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, zamierzających np. uzyskać odroczenie zapłaty cła i podatków granicznych, dokonać tranzytu towarów przez polski obszar celny
 • gwarancja zapłaty zobowiązań z tytuły podatku akcyzowego – kierowane do podmiotów gospodarczych produkujących wyroby akcyzowe zharmonizowane: tj. paliwa silnikowe, oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, których dotyczy procedura zawieszenia poboru akcyzy
 • gwarancja zapłaty należności kontraktowych – zabezpiecza wykonawcę przed niewłaściwym wykonaniem zobowiązań inwestora, polegającego na zapłacie za wykonanie umowy
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego - kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczającemu-wierzycielowi z tytułu niezapłaconych należności w przypadku przewlekłej zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy
 • factoring – usługa finansowa, polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im z tytułu dostaw towarów lub usług
 • forfaiting – forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli z wyłączeniem prawa regresu wobec odstępującego weksel. Przedmiotem forfaitingu mogą być nie tylko weksle, ale także inne wierzytelności handlowe, które mogą być wykupione przed terminem ich wymagalności.
Grupowe ubezpieczenia na życie,
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenia skierowane są do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) Oprócz świadczeń podstawowych takich jak: świadczenie na wypadek śmierci, trwałego, całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów. Ubezpieczenie może mieć formę bezimienną (nie wymienia się z imienia i nazwiska członków ubezpieczonej grupy) lub imienną. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, po rozszerzeniu zakresu świadczeń o ubezpieczenia dodatkowe w przypadkach takich jak utrata zdrowia.

Ubezpieczenie medyczne

Abonamenty medyczne skierowane są głównie dla firm zatrudniających więcej niż jednego pracownika. Dzięki temu, że pracodawca zapewnia taki pakiet, jego pracownicy i ich rodziny zyskują prawo do bezpłatnego leczenia w prywatnych centrach medycznych. Daje im to możliwość korzystania z usług najlepszych specjalistów, pracujących na wysokiej klasy nowoczesnym sprzęcie medycznym. Z całą pewnością można stwierdzić, że taki wydatek opłaca się również pracodowcy.

W naszej ocenie benefit dla pracownika w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie można zaoferować pracownikom. Prywatny pakiet medyczny przywraca pracownikowi wewnętrzny spokój ponieważ wie, że jeżeli on lub ktoś z jego bliskich zachoruje, nie będzie musiał stać w długich kolejkach do lekarza, czekać na specjalistyczne badania lub niezbędne zabiegi. Dzięki temu, pracownik staje się bardziej lojalny wobec firmy. W końcu nikt nie lubi kolejek przed gabinetami lekarskimi.

Ubezpieczenia komunikacyjne
- indywidualne i flotowe

Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Obejmuje ono następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. OC
 • Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak: autocasco - AC, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych - NNW, ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem i postojem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Innym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest tak zwane ubezpieczenie AC, jest to ubezpieczanie dobrowolne, dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się. Powyższe ubezpieczenia skierowane są głownie do klientów indywidualnych.

Ubezpieczenie floty natomiast jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Bardzo często z ubezpieczenia flotowego korzystają firmy transportowe i spedycyjne. Dzięki takiej konstrukcji programu ubezpieczniowego w formie floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy, niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasza polisa będzie tańsza, a oferowane przez nasze biuro usługi w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych pozwalają usprawnić zarządzanie flotą pojazdów oraz zaoszczędzić czas naszych klientów.

Kompleksowe ubezpieczenie flot (komunikacja)

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w pojazdach należących do danego podmiotu gospodarczego oraz szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i eksploatacją takich pojazdów.

Ubezpieczenie pozwala zapewnić ochronę w przypadku takich zdarzeń jak:

 • Szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich w związku z ruchem pojazdów (OC komunikacyjne)
 • Uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu (spowodowane kolizją z innym przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem, aktem wandalizmu, zdarzeniem losowym)
 • Kradzież lub rabunek pojazdu
 • Potrzeba organizacji usług pomocowych typu assistance
 • Trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu
Ubezpieczenie rolne

Obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Ubezpieczeniu podlegają budynki w gospodarstwie rolnym od dnia pokrycia dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m².

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego wskutek: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu 
nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego.

Ubezpieczenie OC rolnika

obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę osobie spoza gospodarstwa- osobie trzeciej, która w następstwie nieszczęśliwego wypadku zmarła, została inwalidą lub chorowała oraz jeśli nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Zakresem ubezpieczenia

objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim związane ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, pracami polowymi, obsługą zwierząt, szkody na drodze publicznej związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Wart podkreślenia jest fakt, że firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone rolnikowi, jego pracownikom i członkom rodziny wspólnie zamieszkującym, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt, polegające na utracie gotówki, zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, wynikłe z kar pieniężnych, powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowywania lub naprawy.

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Kolejny rodzaj ubezpieczeń jaki są zobowiązani zawrzeć rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie jest ubezpieczenie 50% upraw oraz zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym. Ochronie ubezpieczeniowej powinna podlegać: 
Produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Uprawy te należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.


Produkcja zwierzęca: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju z konieczności.